EN
Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати? Администриране на възнаграждения Кои сме ние?


Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати?

Допълнителни услуги

Широк кръг от външни сътрудници и консултанти ни помагат своевременно да отговорим и на най-претенциозните нужди на нашите клиенти. Чрез обединяване знанията и опита на различни професионалисти ние сме в състояние да предоставим услуги изцяло съобразени с нуждите на нашите клиенти:

•  изготвяне на платежни нареждания за заплащане на нетните възнаграждения или генериране на файл за масово плащане на нетните заплати и осигурителните и данъчни задължения по изискванията  и спецификациите на различни банкови и небанкови финансови институции;
•  генериране на специфични за клиента справки, подпомагащи вземането на управленски решения;
•  персонализиране, пакетиране и доставка на фишовете на работниците и служителите;
•  конфиденциално изплащане на възнагражденията, така че единствено законните представители на клиента да имат достъп до информацията. Дори собствените ви счетоводители няма да бъдат информирани за нетните възнаграждения на служителите ви;
•  трудово-правни консултации и изготвяне на документи;
•  консултации по здравословни и безопасни условия на труд;
•  служба по трудова медицина;
•  застраховки трудова злополука;
•  допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
•  допълнително здравно осигуряване;

 

Виж повече