EN
Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати? Администриране на възнаграждения Кои сме ние?


Счетоводителят Ви няма време за изчисляване на работните заплати?

Администриране на възнагражденията

Кратко описание на обхвата на услугите във областта на администрирането на възнагражденията предоставяни от САЛАРИО ООД е дадено по-долу:


• Изчисляване на трудови възнаграждения.
• Изчисляване на предвидените в КТ и КСО обезщетения на служителите.
• Изготвяне на ведомост и фишове към нея.
• Изготвяне на платежни нареждания към бюджета за дължими данъци и осигуровки.
• Изготвяне и подаване на декларации обр. 1 и 6.
• Изготвяне на необходимата документация, свързана с изплащането на паричните обезщетения и помощи от ДОО.
• Изчисляване на възнаграждения по ДУК.
• Изчисляване на осигурителни и здравно осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица.
• Изчисляване на нетни възнаграждения и изготвяне на документи на лица без трудови правоотношения.
• Изготвяне на необходимата документация, свързана с изплащането на паричните обезщетения и помощи от ДОО при временна неработоспособност поради бременност и раждане и гледане на малко дете.
• Прехвърляне на майчинство.
• Изготвяне на удостоверения и справки, свързани с трудовите и осигурителни правоотношения на служителите.
• Преизчисляване на удържан годишен данък.
• Изплащане на възнаграждения през наша банкова сметка.

 

Виж повече